[for English, scroll down]

DOM KULTURY
nowy model przestrzeni spotkań dla miast przyszłości

Są przestrzenie, które dzielimy mimowolnie i przestrzenie, które dzielimy celowo.
Są otwarte przestrzenie publiczne i budynki, do których przychodzimy, aby się spotkać.
Dom kultury to główne miejsce, gdzie ludzie mogą być razem,
doświadczać wspólnoty i przełamywać różnice.
Pozwalają uczyć się od siebie nawzajem, rozmawiać i wymieniać doświadczenia.

Symbolicznym obiektem w skali Polski jest gmach zwany Pałacem Kultury.
Mieści się on w centralnym punkcie stolicy i jest kluczowym punktem odniesienia
dla tożsamości i poczucia wspólnoty osób mieszkających w Polsce.
Dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy jest nie tylko budynkiem – symbolem.
Wyposażony w basen, sale widowiskowe i warsztatowe,
jest równocześnie nieoczywistym przykładem architektury codzienności. 

Tylko w Polsce działa kilka tysięcy domów kultury.
Równolegle budowane były we wszystkich krajach Bloku Wschodniego.
Po rozmaitych doświadczeniach i w zmieniającym się gwałtownie kontekście,
stale realizują pierwotnie założoną misję.
W większości przypadków są wciąż flagowym przykładem instytucji,
która buduje lokalność i wspólnotę. 

Chcemy redefiniować instytucję domu kultury
jako społecznej i przestrzennej idei miejsca spotkań.

Obecnie, w czasach globalnej katastrofy klimatycznej, masowych migracji
i rozpadu dotychczasowych form relacji społecznych, potrzeba przedefiniowania miejsc,
w których ludzie spotykają się, tworzą więzi i współpracują, jest jeszcze bardziej paląca.

Dom kultury przyszłości oparty jest na ideach,
które określały jego charakter od czasów programów socjalistycznych XX wieku.
Zostały zrodzone z modernizacyjnej myśli emancypacji przez wiedzę i demokratyzację kultury.

Redefinicja domu kultury jest reprezentacją i systemem.
Jest odwróconą piramidą i nadaje priorytet nie państwu, a obywatelom i obywatelkom.
Ich wkład i energia czyni determinuje inkluzywność,
egalitaryzm i wartości emancypacyjne nowych przestrzeni spotkań.

Dom kultury to idea, która wychodzi z założenia, 
że ​​społeczeństwa ludzkie mają przyszłość
i ta przyszłość opiera się na spotkaniach,  współpracy i zaangażowaniu w kulturę.

House of culture, kultúrny dom, dům kultury, művelődési ház, casa de cultură, dom kulture
– każdy dom kultury to społeczna agora pod dachem.
Stanowią trwałą i żywą ikoną solidarności i współdziałania.
Są synonimem trzeciego miejsca. Architektoniczną odpowiedzią na ideę przestrzeni publicznej. 

Zadaniem domów kultury przyszłości jest wzmocnienie swojej podstawowej roli
jako inkluzywnego miejsca spotkań.
Wymaga to wspólnego wysiłku i inicjatywy osób
zaangażowanych w działania – poszczególnych ludzi, grup i rzeczy.
Miejsce ukierunkowane na energię nowych społeczności, sytuacji i relacji.
Jest to mikro laboratorium dla możliwych połączeń między ludźmi, rzeczami i technologiami.

System zakłada implementację funkcji w istniejące obszary przebywania ludzi
tj. zakłady pracy, osiedla mieszkalne, centra przesiadkowe
oraz na styku/granicy przestrzeni o różnym charakterze,
a co za tym idzie używanych przez różne grupy społeczne.
Tym samym wprowadza inkluzywność i znosi bariery.

Obecne i przyszłe społeczeństwa potrzebują domów kultury
tak samo jak mieszkań, szkół i szpitali.

HOUSE OF CULTURE
the new model of places of encounter for future cities

There are spaces we divide unwittingly and spaces we divide on purpose.
There are open public spaces and there are buildings we use as meeting places.
The house of culture is the main place where people can be together,
where they can experience the community and transcend existing divisions.
It makes it possible for us to learn from each other, talk and share experiences. 

One of the symbolic buildings in Poland is called the Palace of Culture.
Situated in the central point of the capital city, it is a benchmark of Polish identity
and sense of community and belonging of people living in the country.
For many citizens of Warsaw it is not just a symbolic building.
Equipped with a swimming pool, concert halls and workshop spaces,
it is equally important as an example of architecture they use every day.

Only in Poland there are a few thousand of houses of culture.
At the same time, identical institutions were established in all countries of Eastern Bloc.
Now, after various trials in changing context, they still serve their original mission.
In most cases they are flagship institutions that build a sense of local community.

We want to reinvent the house of culture as a social and spatial place of encounter.
Now, in the times of global climate catastrophe, massive migrations
and dissolution of old forms of social relations,
the need to redefine places where people meet,
create bonds and collaborate is even more pressing. 

The house of culture for the future is built on ideas
that defined its character since times of socialist programmes of 20th century.
Houses of culture have been conceived as part of modernisation
based on the emancipation of people through democratic culture and knowledge. 

The reinvention of house of culture is a representation and a system.
It flips the pyramide on its top and prioritizes citizens, not the state.
Their contribution and energy is what decides about the inclusiveness,
emancipation and egalitarian values.

House of culture is the idea that human societies have a future
and this future is built on encounter, cooperation and cultural engagement.

 

House of culture, dom kultury, kultúrny dom, dům kultury,
művelődési ház, casa de cultură, dom kulture –
every house of culture is an agora under the roof.
It is a persistent and lively icon of solidarity and cooperation.
House of culture is a synonym of a third place, an architectural embodiment of public space.

House of culture for the future must enhance its inclusiveness
and strengthen its role as a meeting place.
It relies on common effort and ideas from those involved in the activities
– individual people, groups and things.
It is a place geared towards contribution and invention of new socialities,
situations and relations.
It is a micro-scale testing bed for possible connections between people, things and technologies.

The system can implement the function into spaces already used by people,
such as industrial areas, housing estates or transportation hubs
as well as those that are on the border between different spaces
and therefore used by different social groups.
The free of charge principle strengthens inclusiveness and helps
to overcome barriers between people. 

This project is our call that current and future societies need houses of cultures
as much as they need housing, schools and hospitals.
• the project on Future Architecture Platform

zespół/team:
Karol Kurnicki, Barbara Nawrocka , Dominika Wilczyńska
Coventry/Kraków, 2019do góry