Warsztaty OW SARP Praga Północ
W pierwszej połowie 2014 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zorganizował warsztaty projektowe na opracowanie programu przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ, obejmującym tereny zlokalizowanie w sąsiedztwie przyszłych stacji II linii metra. W zakres opracowania weszły zarówno tereny Starej Pragi (rejon ul. Ząbkowskiej), jak i Nowej Pragi (rejon ul. Wileńskiej).

Poszukiwane były rozwiązania, obejmujące zarówno przemiany przestrzenno – architektoniczne, urbanistyczne i komunikacyjne, jak również społeczne i ekonomiczne. W warsztatach wzięło udział pięć profesjonalnych zespołów, gromadzących architektów oraz specjalistów z dziedzin takich, jak m.in. socjologia, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo, ekonomia, czy też zarządzanie.

Na bazie prac warsztatowych opracowane zostały zbiorcze rekomendacje OW SARP i TUP .

Ekosystem Praga to propozycja rozwoju dzielnicy w oparciu o istniejące potencjały, wyznaczenie lokalnych ognisk aktywności do tworzenia wielofunkcyjnych lokalnych centrów o różnym charakterze. To propozycja współpracy wielu aktorów, wprowadzenie społecznych funkcji, programowanie funkcji w pustostanach i na pustych działkach tak, by minimalizować skutki postępującej gentryfikacji dzielnicy. Jest tu również postulat o prototypowaniu funkcji, współpracy ze streetworkerami, zakładaniu ogrodów społecznych, wprowadzenia łaźni miejskich czy aranżowaniu parków kieszonkowych z plenerowymi siłowniami. Ważnym postulatem była współpraca międzypokoleniowa i propozycja założenia Szkoły Fachów Praskich, gdzie studenci kierunków artystycznych będą mogli współpracować z lokalnymi rzemieślnikami. Pomysł ten kontynuowany jest przez Muzeum Warszawskiej Pragi, która skupia podmioty mające wcielić tę ideę w życie.

recepturki – obszary rozwoju wyznaczone w oparciu o lokalne potencjały (m.in. turystyka, handel, prascy rzemieślnicy)

projekt Ekosystem Praga
zespół projektowy: Dominika Wilczyńska, Barbara Nawrocka, Ludwika Ignatowicz

początek strony